Splošni vpisni pogoji poslovanja

Spoštovani ljubitelji tujih jezikov,

prosimo vas, da pred vpisom na tečaj tujega jezika pozorno preberete pogoje sodelovanja.

 

Tečajnik (naročnik) s klikom na gumb »Prijava« sprejme izvajalčevo ponudbo za izvedbo jezikovnega tečaja v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji.

1. Svetovalni pogovor oz. uvrstitveni test

Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben svetovalni pogovor (30 minut) in po potrebi tudi pisni uvrstitveni test (60 minut), na katerem Tečajniku predlagamo najprimernejšo skupino na ustrezni ravni znanja.

Če se Tečajnik vpisuje na e-tečaj oz. tečaj prek Skypa, lahko svetovalni pogovor opravi po telefonu ali prek Skypa.

2. Šolnina

Tečajnik se obvezuje, da bo:

 • poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika, razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec,
 • v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil Lingulo in poravnal šolnino do konca tekočega meseca vključno z manipulativnimi stroški v višini 50,00 EUR z DDV.

3. Plačilni pogoji

Fizične osebe

 • Tečaj v skupini: Tečajnik šolnino za tečaj v skupini poravna s položnico v enem ali štirih (odrasli) oziroma devetih (celoletni tečaji za otroke) mesečnih obrokih, in sicer prvega ob vpisu, naslednje pa do 10. v tekočem mesecu.
 • Če tečaj traja manj kot štiri (odrasli) oz. devet (otroci) mesecev, se število obrokov sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da Tečajnik zadnji obrok poravna do zaključka tečaja.
 •  Individualni tečaj, tečaj v dvoje ali mini skupini, tečaj prek Skypa, krajši tečaji in delavnice (inštrukcije, specializirane delavnice): Tečajnik šolnino poravna v enem znesku do začetka tečaja.
 • E-tečaj: šolnino je možno poravnati v dveh obrokih.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti z mesečnim obrokom, ki sledi mesečnemu obroku, katerega plačilo je bilo zamujeno.

 

Pravne osebe

 • Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d. d.
 • Če je na tečaj prijavljenih več kandidatov iz istega podjetja, je možno plačilo v več obrokih.

4. Izvedba tečaja v skupini v primeru manj prijav 

Tečaji za odrasle - izvedba tečaja v primeru manj prijav

Tečaj v skupini izpeljemo v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj šest udeležencev.). Če je v skupini prijavljenih manj kot šest udeležencev, Izvajalec izvede tečaj v sorazmerno manjšem številu ur, vendar tako, da je predvideni program predelan v celoti.

 • 90-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 80 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 70 ur pouka, pri treh pa 60 ur.
 • 60-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 45 ur pouka, pri treh pa 35 ur.
 • 45-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 35 ur pouka, pri treh pa 30 ur.
 • 30-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 26 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 24 ur pouka, pri treh pa 20 ur.
 • 20-urni poletni tečaj: če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se program predela v 15 urah, pri 40-urnem tečaju pa v 30 urah.

 

Če so v mini skupini s 3 do 5 udeleženci prijavljeni manj kot trije udeleženci, Izvajalec izvede program v sorazmerno manjšem številu ur:

40-urni tečaj: če sta prijavljena dva udeleženca, se program predela v 28 urah.

 

Tečaji za otroke - izvedba tečaja v primeru manj prijav 

Tečaj v skupini izpeljemo v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj pet otrok. Če je prijavljenih manj kot pet udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 • 60-urni tečaj: če so prijavljeni štirje udeleženci, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 55-urni tečaj: če so prijavljeni štirje udeleženi, se program predelali v 45 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • Poletni tečaj v skupini do 10 udeležencev, 20-urni tečaj: Če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se program predela v 15 urah ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 

Odpoved tečaja s strani Lingula, d.o.o.

Jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi v pogojih navedeno minimalno število Tečajnikov ali če se Tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur. Morebitno že plačano šolnino brezobrestno povrnemo.

5. Prekinitev tečaja v razpisani skupini v prostorih Lingule

 • Z vpisom na tečaj v prostorih Lingule se Tečajnik obveže obiskovati tečaj v predvidenem časovnem obdobju. Tečajnik se obveže plačati celotno šolnino, razen če Izvajalca pravočasno obvesti o nastanku utemeljenega razloga, zaradi katerega ne more več obiskovati tečaja.
 • Za utemeljeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga Tečajnik ni mogel predvideti, to je daljša bolezen (več kot 30 dni bolniške odsotnosti z dokazili). O upravičenem razlogu mora Tečajnik Izvajalcu predložiti pisno potrdilo. Tečajnik je ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga dolžen poravnati manipulativne stroške v znesku 50,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do konca tekočega meseca, v katerem je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja.
 • Če Tečajnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem Izvajalca predhodno ne obvesti, se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, Tečajnik pa je dolžen poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

6. Dovoljenje za uporabo podatkov

S prijavo na tečaj Tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d. o. o., dovoljuje obveščanje o urniku in spremembah glede tečaja ter pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabila na dogodke, ki so pripravljeni ekskluzivno za Linguline Tečajnike.

Zagotavljamo, da podatkov o Tečajnikih ne bomo zlorabili ali posredovali tretjim osebam.

7. Obvestilo o začetku tečaja

Tečajnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen pridobitve računa in posledično obveščanje o tečaju, je za posledico odgovoren Tečajnik.

 

V primeru, da Tečajnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku (napačen naslov, pošta gre v vsiljeno/nezaželeno pošto), se je dolžan sam javiti Linguli (e-pošta, klic, osebni obisk ....) in ga zahtevati. Reklamacij z naslova neprejete pošte Lingula ne bo upoštevala.

8. Individualni tečaj

Odpoved dogovorjenega termina

 • Če se Tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na 040 644 544 (Mateja). Če Tečajnik svojo odsotnost javi manj kot 24 ur pred srečanjem, se šteje, kot da je bil pouk izveden.
 • Odpove se lahko do 20 % predvidenih srečanj.

9. Sprememba pogojev

 • Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, šolnino in ponudbe objavljene na spletni strani https://www.lingula.si/popusti/. Spremembe začnejo veljati ob objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu naročnika preko e-pošte. Stranki zavezujejo pogoji, cene in ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.
 • Vse cene so označene v evrih in vključujejo DDV razen, kjer je drugače določeno.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si