Ligula
Skoči na vsebino

Splošni vpisni pogoji poslovanja

Splošni vpisni pogoji 

Spoštovani ljubitelji tujih jezikov,

prosimo vas, da pred vpisom na tečaj tujega jezika pozorno preberete pogoje sodelovanja. Tečajnik (naročnik) s klikom na gumb »Prijava« sprejme izvajalčevo ponudbo za izvedbo jezikovnega tečaja v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji.

1. Umestitveni pogovor oz. uvrstitveni test

Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben umestitveni pogovor (15 do 30 minut) in po potrebi tudi pisni uvrstitveni test (60 minut), po katerem Tečajniku predlagamo najprimernejšo skupino na ustrezni ravni znanja.

Tečajnik lahko opravi umestitveni pogovor v živo v prostorih Lingule ali na daljavo prek Zooma oz. Teams.

2. Šolnina

Tečajnik se obvezuje, da bo:

 • poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika, razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec,
 • v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil Lingulo in poravnal šolnino do konca tekočega meseca vključno z manipulativnimi stroški v višini 50,00 EUR z DDV.

Šolnina v primeru epidemije Koronavirus (SARS-CoV-2): Če zaradi epidemije Koronavirus (SARS-CoV-2) Izvajalec tečaj, ki sicer poteka v živo v prostorih Lingule, prenese na daljavo, se šolnina ne spremeni.

3. Plačilni pogoji

3.1. FIZIČNE OSEBE

Plačilo po predračunu

V spletni trgovini lahko naročilo plačate tudi v enem znesku po predračunu. V košarici kot način plačila izberite Predračun, nato pa boste na navedeni elektronski naslov prejeli predračun z unikatnim sklicem. Predračun lahko poravnate v mobilni ali spletni banki, v fizični poslovalnici vaše izbrane banke, ali pa na drugih mestih, ki omogočajo plačilo položnic. Pri plačilu bodite pozorni na sklic, ki ga najdete na predračunu.

Enkratno plačilo s plačilno kartico

Plačilo lahko izvedete s plačilno kartico: Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron, V Pay, BA in Diners Club.

Obročno plačilo s kartico z odloženim plačilom

Kartici Visa in MasterCard: v kolikor ima imetnik kartice pri izdajatelju omogočeno storitev obročnih nakupov, lahko razdeli plačilo nakupa na 2 do 12 obrokov. Število obrokov in znesek obroka so v okviru prostega limita na obstoječi kartici. Za več informacij o obročnih plačilih se obrnite na svojo banko.

Kartica Diners Club International z oznako DC UV: višina kredita je odvisna od razpoložljivosti vašega limita na kartici. Nudimo vam možnost nakupa na 2 do 12 obrokov, minimalni znesek obroka znaša 40,00 EUR.

Obročno plačilo s položnico (izključno za 30- do 90-urni tečaj v skupini)

Znesek nakupa se razdeli na 4 enakovredne obroke, prvega plačate ob prijavi, preostale 3 pa 15. v mesecu. Če naročnik obrokov ne poravna v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico kupnino iztržiti po sodni poti. Ob tem naročnik nosi stroške izvršbe.

Izvajalec si pridržuje pravico, da Tečajniku, ki zamuja s plačili, v naslednjem semestru ne omogoči več obročno plačilo. 

3.2. PRAVNE OSEBE

 • Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na TR SI56 020190253535215, odprt pri NLB, d.d., na podlagi predračuna oz. računa.
 • Če je na tečaj prijavljenih več kot 8 kandidatov iz istega podjetja, je možno plačilo v več obrokih. 
 1. 3. Zamude pri plačilu

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti oz. v primeru daljše zamude plačila poda predlog za izvršbo.

 4. Izvedba tečaja v skupini v primeru manj prijav 

 1. 1 Tečaji za odrasleizvedba tečaja v primeru manj prijav

Tečaj v skupini (6 do 8 udeležencev) Izvajalec izvede v predvidenem obsegu ur, če je v skupini prijavljenih najmanj šest udeležencev. Če je v skupini prijavljenih manj kot šest udeležencev, Izvajalec izvede tečaj v sorazmerno manjšem številu ur, vendar tako, da je predvideni program predelan v celoti.

 • 90-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 80 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 70 ur pouka, pri treh pa 60 ur.
 • 60-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 45 ur pouka, pri treh pa 35 ur.
 • 45-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 35 ur pouka, pri treh pa 30 ur.
 • 30-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 26 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 24 ur pouka, pri treh pa 20 ur.
 • 20/40-urni poletni tečaj: če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se 20-urni program predela v 15 urah,  40-urni program pa v 30 urah.
 • 12-urna delavnica (4 do 8 udeležencev): če so prijavljeni trije udeleženci, se program predela v 9 šol. urah. Če sta prijavljena dva udeleženca, se izvede 6 šol. ur. 
 • 40-urni tečaj v mini skupini (3 do 5 udeleženci): če sta prijavljena dva udeleženca, se program predela v 26 urah.
 1. 2 Tečaji za otroke - izvedba tečaja v primeru manj prijav 

Tečaj v skupini (5 do 8 udeležencev) Izvajalec izvede v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj pet otrok. Če je prijavljenih manj kot pet udeležencev, Izvajalec izvede program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru s starši šolnino zviša. Maksimalno število otrok na celoletnem tečaju je 8, na poletnem pa 11.

 • 60-urni tečaj: če so prijavljeni štirje otroci, se program predella v 52 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 55-urni tečaj: če so prijavljeni štirje otroci, se program predela v 45 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 44-urni tečaj: če so prijavljeni štirje otroci, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 33 ur pouka.
 • 30-urni tečaj: če so prijavljeni štirje otroci, se program predela v 24 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 20 ur pouka.

4. 3 Poletne jezikovne počitnice - izvedba tečaja v primeru manj prijav

 • Izvajalec 20-urni tečaj izvede v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj pet otrok.
 • Če je prijavljenih manj kot pet udeležencev, Izvajalec izvede 15 ur tečaja ali pa v dogovoru s starši šolnino zviša.
 • Maksimalno število otrok v skupini na poletnem tečaju je 11.

5. Odpoved ali prekinitev tečaja

5.1. Odpoved oz. prekinitev tečaja s strani Tečajnika

Tečaj v skupini: Z vpisom na tečaj v prostorih Lingule oziroma na daljavo se Tečajnik obveže obiskovati tečaj v predvidenem časovnem obdobju. Tečajnik se obveže plačati celotno šolnino, razen če Izvajalca pravočasno obvesti o nastanku utemeljenega razloga, zaradi katerega ne more več obiskovati tečaja.

 • Za utemeljeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga Tečajnik ni mogel predvideti, to je daljša bolezen (več kot 30 dni bolniške odsotnosti z dokazili). O upravičenem razlogu mora Tečajnik Izvajalcu predložiti pisno potrdilo. Tečajniku se ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga obračuna manipulativne stroške v znesku 50,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do konca tekočega meseca, v katerem je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja. Šolnina, vplačana do prekinitve, se ne vrača.
 • Če Tečajnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem Izvajalca predhodno ne obvesti, se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, Tečajnik pa je dolžen poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

5. 2. Odpoved tečaja: jezikovne počitnice za otroke

 • Jezikovne počitnice v Ljubljani: V primeru odpovedi manj kot 5 dni pred začetkom se vplačani znesek ne vrača. Izjema je odpoved zaradi zdravstvenih razlogov (ob predložitvi dokazil). Tečajniku se ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga obračuna manipulativne stroške v znesku 30,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do vključno dneva prekinitve.
 • Jezikovne počitnice nad Cerknim: V primeru odpovedi manj kot 30 dni pred odhodom se vplačani znesek ne vrača. Priporočamo sklenitev rizika odpovedi pri zavarovalnici, ki vam omogoča povrnitev vplačane kupnine v primeru odpovedi zaradi bolezni.

5. 3. Odpoved tečaja s strani Izvajalca

Izvajalec, jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi v pogojih navedeno minimalno število tečajnikov ali če se Tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur. Morebitna že plačana šolnina se brezobrestno povrne.

6. Menjava termina oziroma skupine

Menjava termina oz. prestop iz ene skupine v drugo je možen pod pogojem, da to ne vpliva na obstoj skupine, v katero se je Tečajnik vpisal in da je raven znanja ustrezna. Administrativni stroški prestopa znašajo 50,00 EUR.

Ob premestitvi v drugo skupino zaradi preveč/premalo znanja na predlog Lingule oz. Tečajnika, se administrativni stroški prepisa ne obračunajo. 

Tečajnik se ob prehodu v nadaljevalni skupini obveže predelati snov, ki jo je predelala skupina, v katero se premešča.

Popisanega učnega gradiva Tečajnik ne more vrniti Izvajalcu.

 

7. Obvestilo o začetku tečaja

Tečajnik prejme končno obvestilo najkasneje pet (5) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen pridobitve računa in posledičnega obveščanja o tečaju oziroma pošiljanja učnega gradiva, je za posledico odgovoren Tečajnik.

Če Tečajnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku, ker je podal napačen naslov ali gre Lingulino e-sporočilo v vsiljeno/nezaželeno pošto, se je dolžan sam javiti Izvajalcu in ga zahtevati. Izvajalec reklamacij z naslova neprejete pošte zaradi navedenih razlogov ne bo upošteval.

8. Individualni tečaj

Odpoved dogovorjenega termina

 • Če se Tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na 040 644 544 (Mateja). Če Tečajnik svojo odsotnost javi manj kot 24 ur pred srečanjem, se šteje, kot da je bil pouk izveden.
 • Pri tečajih, daljših od 30 ur, lahko Tečajnik enkrat izkoristi možnost zamrznitve ur za 60 dni, vendar mu po premoru ne moremo jamčiti nadaljevanja z istim učiteljem in v istem terminu.
 • V sklopu tečaja lahko Tečajnik prestavi do 20% srečanj. Če je potreba po večjih prilagoditvah ali so med posameznimi srečanji daljša obdobja, ko tečaj ne poteka, smo seveda prilagodljivi, vendar v tem primeru ne moremo zagotoviti istega učitelja.

9. Dovoljenje za uporabo podatkov

S prijavo na tečaj Tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d. o. o., dovoljuje obveščanje o urniku in spremembah glede tečaja ter pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabila na dogodke, ki so pripravljeni ekskluzivno za Linguline Tečajnike.

Lingula se zavezuje, da podatkov o Tečajnikih ne bo zlorabila ali posredovala tretjim osebam.

10. Sprememba pogojev

 • Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, šolnino in ponudbe, objavljene na spletni strani https://www.lingula.si/popusti/. Spremembe začnejo veljati ob objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu naročnika preko e-pošte. Stranko zavezujejo pogoji, cene in ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.
 • Vse cene so v evrih in vključujejo DDV, razen kjer je drugače določeno.

Zadnja sprememba vpisnih pogojev: 4. 1. 2023.

MENU