Splošni vpisni pogoji poslovanja

Spoštovani ljubitelji tujih jezikov,

prosimo vas, da pred vpisom na tečaj tujega jezika pozorno preberete pogoje sodelovanja.

Tečajnik (naročnik) s klikom na gumb »Prijava« sprejme izvajalčevo ponudbo za izvedbo jezikovnega tečaja v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji.

1. Svetovalni pogovor oz. umestitveni pogovor

Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben svetovalni pogovor (30 minut) in po potrebi tudi pisni umestitveni test (60 minut), po katerem Tečajniku predlagamo najprimernejšo skupino na ustrezni ravni znanja.

Tečajnik lahko opravi svetovalni pogovor v živo v prostorih Lingule ali na daljavo (prek videokonferenčnega sistema).

2. Šolnina

2.1. Tečaj v skupini

Tečajnik se obvezuje, da bo:

 • poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika, razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec,
 • v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil Lingulo in poravnal šolnino do konca tekočega meseca vključno z manipulativnimi stroški v višini 50,00 EUR z DDV.

Šolnina v primeru epidemije Koronavirus (SARS-CoV-2)

Če zaradi epidemije Koronavirus (SARS-CoV-2) Izvajalec tečaj, ki sicer poteka v živo v prostorih Lingule, prenese na daljavo, se šolnina ne spremeni.

 

2.2. Individualni tečaj

Tečajnik šolnino poravna v enem znesku do začetka tečaja.

3. Plačilni pogoji

3.1. Fizične osebe

Tečaj v skupini: Tečajnik šolnino za tečaj v skupini poravna v enem ali štirih (odrasli) oziroma devetih (celoletni tečaji za otroke) mesečnih obrokih. Račun za prvi obrok Tečajnik prejme ob vpisu, naslednjega pa 10. v mesecu (tečaji za odrasle) oz. 15. v mesecu (tečaji za otroke), in sicer z 8-dnevnim plačilnim rokom.

Če tečaj traja manj kot štiri (odrasli) oz. devet (otroci) mesecev, se število obrokov sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da Tečajnik zadnji obrok poravna do zaključka tečaja.

Individualni tečaj, e-tečaj, tečaj v dvoje ali mini skupini, krajši tečaji in delavnice (inštrukcije, specializirane delavnice): Tečajnik šolnino poravna v enem znesku do začetka tečaja.

3.2. Pravne osebe

Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na TR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d.d., na podlagi predračuna oz. računa.

Če je na tečaj prijavljenih več kandidatov iz istega podjetja, je možno plačilo v več obrokih.

3. 3. Zamude pri plačilu

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti oz. v primeru daljše zamude plačila poda predlog za izvršbo.

4. Izvedba tečaja v skupini v primeru manj prijav 

4. 1 Tečaji za odrasle – izvedba tečaja v primeru manj prijav

Tečaj v skupini izvedemo v predvidenem obsegu ur, če je v skupini prijavljenih najmanj šest udeležencev. Če je v skupini prijavljenih manj kot šest udeležencev, Izvajalec izvede tečaj v sorazmerno manjšem številu ur, vendar tako, da je predvideni program predelan v celoti.

 • 90-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 80 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 70 ur pouka, pri treh pa 60 ur.
 • 60-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 45 ur pouka, pri treh pa 35 ur.
 • 45-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 35 ur pouka, pri treh pa 30 ur.
 • 30-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 26 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 24 ur pouka, pri treh pa 20 ur.
 • 20/40-urni poletni tečaj: če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se program predela v 15 urah, pri 40-urnem tečaju pa v 30 urah.

Če so v mini skupini (3 do 5 udeleženci) prijavljeni manj kot trije udeleženci, Izvajalec izvede program v sorazmerno manjšem številu ur:

 • 40-urni tečaj: če sta prijavljena dva udeleženca, se program predela v 28 urah.

4. 2 Tečaji za otroke - izvedba tečaja v primeru manj prijav 

Tečaj v skupini Izvajalec izvede v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj pet otrok. Če je prijavljenih manj kot pet udeležencev, Izvajalec izvede program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru s starši šolnino zviša. Maksimalno število otrok na celoletnem tečaju je 8, na poletnem pa 11.

 • 60-urni tečaj: če so prijavljeni štirje otroci, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 55-urni tečaj: če so prijavljeni štirje otroci, se program predelala v 45 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 30-urni tečaj: če so prijavljeni štirje otroci, se program predelala v 24 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 20 ur pouka.

4. 3. Odpoved tečaja s strani Izvajalca

Izvajalec, jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi v pogojih navedeno minimalno število tečajnikov ali če se tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur. Morebitna že plačana šolnina se brezobrestno povrne.

5. Menjava termina oziroma skupine

Menjava termina oz. prestop iz ene skupine v drugo je možen pod pogojem, da to ne vpliva na obstoj skupine, v katero se je Tečajnik vpisal. Administrativni stroški prestopa znašajo 50,00 EUR. Popisanega učnega gradiva tečajnik ne more vrniti Izvajalcu.

Tečajnik se ob prehodu v nadaljevalni skupini obveže predelati snov, ki jo je predelala skupina, v katero se premešča.

6. Prekinitev tečaja

Celoletni tečaj

Z vpisom na tečaj v prostorih Lingule oziroma na daljavo se Tečajnik obveže obiskovati tečaj v predvidenem časovnem obdobju. Tečajnik se obveže plačati celotno šolnino, razen če Izvajalca pravočasno obvesti o nastanku utemeljenega razloga, zaradi katerega ne more več obiskovati tečaja.

Za utemeljeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga Tečajnik ni mogel predvideti, to je daljša bolezen (več kot 30 dni bolniške odsotnosti z dokazili). O upravičenem razlogu mora Tečajnik Izvajalcu predložiti pisno potrdilo. Tečajnik je ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga dolžen poravnati manipulativne stroške v znesku 50,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do konca tekočega meseca, v katerem je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja. Šolnina, vplačana do prekinitve, se ne vrača.

Če Tečajnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem Izvajalca predhodno ne obvesti, se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, Tečajnik je dolžen poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

7. Poletne jezikovne počitnice

Jezikovne počitnice v Ljubljani

Ob prijavi na dopoldanski program se ob prijavi plača akontacija v višini 30%, pri celodnevnem programu se ob prijavi plača akontacija v višini 10% dopoldanskega tečaja in celotni popoldanski program. Razliko do celotnega zneska počitnic se poravna najkasneje 14 dni pred začetkom tečaja.

Jezikovni tabor nad Cerknim

Ob prijavi se plača akontacija v višini 30 %, razliko do celotnega zneska počitnic se poravna najkasneje 14 dni pred začetkom tečajem.

Priporočamo individualno sklenitev rizika odpovedi pri eni od zavarovalnic. Riziko odpovedi v primeru bolezni velja v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja pred začetkom oz. med potekom počitnic.

Izvedba tečaja v primeru manj prijav

Izvajalec tečaj izvede v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj pet otrok. Če je prijavljenih manj kot pet udeležencev, Izvajalec izvede 15 ur tečaja ali pa v dogovoru s starši šolnino zviša. Maksimalno število otrok v skupini na poletnem tečaju je 11.

Prijava brez tveganja

Poskrbeli bomo za druženje na primerni razdalji in vse varnostne ukrepe. Če bi prišlo do ponovne prepovedi druženja, vam vplačano šolnino vrnemo.

Odpoved tečaja

 • Tečaj v Ljubljani: V primeru odpovedi manj kot 5 dni pred začetkom se vplačani znesek ne vrača. Izjema je odpoved zaradi zdravstvenih razlogov (ob predložitvi dokazil).
 • Tečaj nad Cerknim: V primeru odpovedi manj kot 30 dni pred odhodom se vplačani znesek ne vrača. Priporočamo sklenitev rizika odpovedi pri zavarovalnici, ki vam omogoča povrnitev vplačane kupnine v primeru odpovedi zaradi bolezni.

Odpoved tečaja s strani Izvajalca

Izvajalec, jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi v pogojih navedeno minimalno število tečajnikov ali če se tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur. Morebitna že plačana šolnina se brezobrestno povrne.

8. Dovoljenje za uporabo podatkov

S prijavo na tečaj Tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d. o. o., dovoljuje obveščanje o urniku in spremembah glede tečaja ter pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabila na dogodke, ki so pripravljeni ekskluzivno za Linguline Tečajnike.

Lingula se zavezuje, da podatkov o Tečajnikih ne bo zlorabila ali posredovala tretjim osebam.

9. Obvestilo o začetku tečaja

Tečajnik prejme končno obvestilo najkasneje pet (5) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen pridobitve računa in posledičnega obveščanja o tečaju oziroma pošiljanja učnega gradiva, je za posledico odgovoren Tečajnik.

Če Tečajnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku, ker je podal napačen naslov ali gre Lingulino e-sporočilo v vsiljeno/nezaželeno pošto, se je dolžan sam javiti Izvajalcu in ga zahtevati. Izvajalec reklamacij z naslova neprejete pošte zaradi navedenih razlogov ne bo upošteval.

10. Individualni tečaj

Odpoved dogovorjenega termina

Če se Tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na 040 644 544. Če Tečajnik svojo odsotnost javi manj kot 24 ur pred srečanjem, se šteje, kot da je bil pouk izveden.

Pri inidvidualnih tečajih, daljših od 30 ur, lahko Tečajnik enkrat izkoristi možnost zamrznitve ur za 60 dni, vendar mu po premoru ne moremo jamčiti nadaljevanja z istim učiteljem in v istem terminu.

V sklopu tečaja lahko Tečajnik prestavi do 20% srečanj. Če je potreba po večjih prilagoditvah ali so med posameznimi srečanji daljša obdobja, ko tečaj ne poteka, smo seveda prilagodljivi, vendar v tem primeru ne moremo zagotoviti istega učitelja.

11. Sprememba pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, šolnino in ponudbe, objavljene na spletni strani https://www.lingula.si/popusti/. Spremembe začnejo veljati ob objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu naročnika preko e-pošte. Stranko zavezujejo pogoji, cene in ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.

Vse cene so v evrih in vključujejo DDV, razen kjer je drugače določeno.

 

Zadnja sprememba vpisnih pogojev: 7. 6. 2021.

 

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si